De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school en de regio waaronder de school valt te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Binnen onze regio hebben alle locaties echter ook een locatieraad. Inspraak van ouders/verzorgers van de leerlingen wordt in de praktijk gerealiseerd doordat ouders zitting hebben in deze locatieraad, de medezeggenschapsraad van de regio en zelfs in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die zijn aangesloten bij Lucas Onderwijs.

Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de locatieraad. Vanuit deze raad worden leden afgevaardigd naar de Medezeggenschapsraad en de GMR. Het bevoegd gezag stelt een Reglement school-MR Zuid-West College op. Hierin staan de taken, bevoegdheden en hoe verkiezingen plaats vinden.  Het Huishoudelijk reglement Zuid-West College staat hier.

Op het ZWC bestaat de raad uit:

  • dhr. Quincy Angelista (personeel)
  • dhr. Cornelis van Breugel(personeel)
  • mevr. Selcan Ates (ouder)
  • dhr. Jay Ramsaroep (leerling)